Διαμονή
Φαγητό
Καφετέριες
Νυχτερινή ζωή
Καταστήματα
Υπηρεσίες
Ενοικιάσεις
Komos Live!
Βιβ. επισκεπτών
George Germanakis : an important piece of the history of Matala! We will have a very good memory of him! Sad regards from Arn

Arn Strohmeyer


Η γνώμη σας μετράει!
Η γνώμη σας σχετικά με τα Μάταλα:

Θετική      Αρνητική

Σχόλια:ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/07/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ  ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.

 

Πιτσίδια,  30/07/2019
Αρ. Πρωτ. 56

 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φαιστού

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλείται ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ, ως ο μοναδικός μέτοχος της «ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:


 
1. Υποβολή και Έγκριση Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018 μετά του προσαρτήματος και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.

3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Διανομή κερδών.

5. Έγκριση αμοιβής μελών Δ.Σ.

6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.
 
  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Αρμουτάκης Γεώργιος

 

 

 

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ